Julkaistu

Ahvenarvaus 2023-2024

Vuoden 2023-2024 Ahvenarvaus on nyt suoritettu.
Talven veikkaukset alla:

from_name
kalan-paino
veikkaajan-ika
Jyrki Kekki
!760
Yli 18 v.
Kasperi
620
Alle 18 v.
Nurminen Tapani
625
Yli 18 v.
JANNE MALINEN
632
Yli 18 v.
Jere Mäntylä
689
Yli 18 v.
Ville Majamäki
715
Yli 18 v.
V-P Oldén
725
Yli 18 v.
Ville Vihriälä
731
Alle 18 v.
Pekka Aittokallio
734
Yli 18 v.
Henri Luhtamaa
735
Yli 18 v.
Topias Oldén
750
Alle 18 v.
Veeti
750g
Alle 18 v.
Airaksinen Seppo
758
Yli 18 v.
Niklas
766
Alle 18 v.
Antti Mutanen
774
Yli 18 v.
Jari Nousiainen
777
Yli 18 v.
Majamäki Erkki
783
Yli 18 v.
Airaksinen Eija
792
Yli 18 v.
Markus Penttilä
824
Yli 18 v.
Juha Nurminen
826
Yli 18 v.
Markku Hiltunen
857
Yli 18 v.
Jenni Airaksinen
870
Yli 18 v.
Nestori Lahtinen
870g
Alle 18 v.
Maisa Oldén
900
Alle 18 v.
Jukka Leppäkoski
965
Yli 18 v.
Hannu Eloranta
988
Yli 18 v.

Valitettavasti myöhästyneitä (tai taskuun unohtuneita) arvauksia ei voida hyväksyä

Kilpailussa Hekan jäsenet arvaavat kerhon talven pilkkiretkien (KalakeisariCup) suurimman ahvenen painoa.
Sarjat ovat yli 18 vuotiaat ja alle 18 vuotiaat.

Palkintona on molemmissa sarjoissa 20€ Nippon Verkon lahjakortti, jotka jaetaan kevään kalamiesillassa, kun kaikki pilkkikilpailut on ongittu.

Talven 2022-2023 isoin ahven oli 724g, Aimo Lehtonen, Eräpyhä

Talven 2021-2022 isoin ahven Niko Auranen 713g, Ilmoila

from_name
kalan-paino
veikkaajan-ika
V-P Oldén
508
Yli 18 v.
Arvi Jalonen
528
Yli 18 v.
Erkki Yrjö Ilmari Majamäki
575
Yli 18 v.
Niklas Huiko
609
Alle 18 v.
Aittokallio Pekka
625
Yli 18 v.
Juha Nurminen
631
Yli 18 v.
Sami Majamäki
643
Yli 18 v.
Jari Nousiainen
666
Yli 18 v.
Arttu Aalto
672g
Yli 18 v.
¹Aimo Lehtonen
675g
Yli 18 v.
Ville Majamäki
726
Yli 18 v.
Pertti Piironen
735
Yli 18 v.
Topias Oldén
786
Alle 18 v.
Jere Mäntylä
848
Alle 18 v.
Jukka Leppäkoski
857
Yli 18 v.

Talven 2019-2020 isoin ahven 540g (Antti Mutanen, Längelmävesi, 30.1.2021)

Nimi
Arvaus
veikkaajan-ika
Sällälä Esa
420
Yli 18 v.
Sami Majamäki
456
Yli 18 v.
Nestori
480g
Alle 18 v.
Erkki Yrjö Ilmari Majamäki
535g
Yli 18 v.
Hannu Eloranta
613
Yli 18 v.
Aittokallio Pekka
632
Yli 18 v.
Jyrki Kekki
645
Yli 18 v.
Antti Mutanen
645
Yli 18 v.
Jukka Leppäkoski
689
Yli 18 v.
Teuvo Koskinen
690
Yli 18 v.
Ville Majamäki
784
Yli 18 v.

Talven 2019-2020 isoin ahven 348 g (Jari Nousiainen, Ilmoila)

Nimi
Arvaus
Samuel
1280
Tapani Timari
467
Eija Airaksinen
520
Sami Majamäki
535
Jukka Ruotsalainen
555
Jukka Leppäkoski
565
Jenni Airaksinen
570
Veikko Lehtinen
580
Toni
607
Eino Kourunen
610
Pekka Aittokallio
631
Roope Niemelä
638
Olavi Eerola
645
Jyrki Kekki
645
Marko Vihriälä
647
Arttu Aalto
667
Ville Helen
675
Antti Mutanen
688
Janne Hiltunen
712
Kyösti Tenkanen
717
Seppo Airaksinen
730
ville vihriälä
736
Reijo Savola
745
Kari Komu
765
Nico Kinnunen
776g
Arvi Jalonen
782
Tapani Nurminen
790
Markku Hiltunen
812
V-P Oldén
838
kari järvilehmus
852
Jari Nousiainen
888
Niko auranen
986

Kauden 2018-2019 isoin ahven 805 g (Tapani Nurminen, Fladan)

Nimi
Arvaus
Seppo Airaksinen
1280
Jarmo Mäenpää
455
Niko Auranen
470
Ville Majamäki
527
Tapani Nurminen
531
Sami Majamäki
535
Ville-Pekka Olden
547
Topias Olden
550
Pasi Kinnunen
555
Jari Nousiainen
555
Nico Kinnunen
560g
Arvi Jalonen
561
Jorma Mäkinen
565
Majamäki Erkki
585
Jorma Lahtinen
586
Pekka Aittokallio
593
Veikko Hänninen
597g
Veikko Lehtinen
600
Viljo Helen
610
Timari
613
matti lammi
621
Juha Nurminen
631
Martti Pakkunainen
650
Arttu Aalto
667
Antti Lahtinen
678
Sanna Kinnunen
680
Kyösti Tenkanen
689
Jukka Leppäkoski
720
Matti Virtanen
732
Netta Kinnunen
769
Antti Tapola
801
Anssi Aalto
857
Raimo Tolvanen
898

Kauden 2017-2018 suurin ahven 508 g, jonka sai Eino Kourunen Eräpyhästä.

Nimi
Arvaus
Tiitus Markkula
1004
Rasmus Markkula
356
Martti Malinen
386
Juha Pehkonen
497
Tapani Nurminen
531
Ville-Pekka Oldén
547
Jarmo Mäenpää
562
Tuomas Markkula
564
Teuvo Koskinen
566
Antti Mutanen
567
Oili Malinen
575
Veikko Lahtinen
590
Erkki Majamäki
612
Hannu Eloranta
617
Jari Nousiainen
618
Jorma Mäkinen
631
Pekka Aittokallio
634
Nico Kinnunen
655g
Arttu Aalto
667
pasi kinnunen
669
Viljo Helen
672
Olavi Eerola
674
Jorma Lahtinen
678
Arvi Jalonen
679
Seppo Aittokallio
685
Tapani Timari
695
Kari Järvilehmus
699
Ville Majamäki
702
Pauli Pyykkö
730
Sanna Kinnunen
748
Juha Nurminen
755
Jukka Leppäkoski
766
Markku Hiltunen
782
Antti Lahtinen
786
Tomi Saari
825
Reino Luotonen
827
Sami olden
835
Keijo Karstinen
845
Jukka Ruotsalainen
845
Jukka Ruotsalainen
845
Netta Kinnunen
847
Netta Kinnunen
847
Martti Paakkunen
850
Mikko Alhola
920
Jouni Aalto
973
Kasper Markkula
988
Jouni Hentilä
999

Kauden 2016-2017 isoin ahven 529g (Jorma Mäkinen, Eräpyhä)

Nimi
Arvaus
Anssi Aalto
1032
Keijo Karstinen
1125
Jari Nousiainen
524
Tapani Nurminen
525
Jyrki Kekki
537
Erkki Majamäki
538
Nico kinnunen
555g
Jarmo Mäenpää
562
Arvi Jalonen
569
Lennart Salo
584
Veikko Lehtinen
600
Veikko Hänninen
638g
Arttu Aalto
652g
Eino Kourunen
665
Aittokallio Pekka
671
Reijo Savola
678
Markku Mäkelä
682
Olavi Eerola
685
Viljo Helen
711
Antti Mutanen
719
Martti Malinen
722
Martti Paakkunainen
730
Jorma Mäkinen
742
Sami Majamäki
743
Krister Hentilä
747
Tuomas Markkula
749
Vepe
761
Jouni Aalto
777g
Kyösti Tenkanen
789
Hannu Eloranta
814
Jukka Leppäkoski
870
Jouni Hentilä
898
Raimo Tolvanen
900
Kari Rihtola
935

Vuoden 2015-2016 arvaukset, suurin 492g:

Nimi
Arvaus
Keijo Karstinen
1005
Reima Pätsi
1035
Markus Kaeramaa
1380
Nissinen Martti
559
Vepe
569
Saari Tomi
572
Arvo Ruotsalainen
578
Nurminen Tapani
584
Paakkunainen Martti
595
Veikko Hänninen
597g
jouni Aalto
600g
Kemppinen Mikko
625
Alhola Mikko
627
Jari Nousiainen
634
Timari Tapani
647
Jalonen Arvi
648
Olavi Eerola
648
Kinnunen Netta
669
Lahtinen Jorma
678
Kinnunen Nico
680
Salo Lennart
684
Kinnunen Sanna
685
Aittokallio Pekka
703
Hannu Eloranta
713
Leppänen Taisto
718
Lehtinen Veikko
720
Timari Hannu
721
Petteri Kähärä
731
Virtanen Matti
745
Savola Reijo
761
Virtanen Juha
765
Jukka Leppäkoski
765
Lahtinen Antti
786
Tuomas Markkula
814
Kinnunen Pasi
869
Jyrki Kekki
875
Malinen Markku
888